czwartek, 18 kwietnia, 2024
IARO

Zbigniew Boniek

Warszawa, 16.10.2013. Prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Zbigniew Boniek podczas konferencji prasowej w Warszawie, 16 bm. na której poinformowa³, ¿e z dniem dzisiejszym trener Waldemar Fornalik przesta³ pe³niæ funkcjê selekcjonera reprezentacji Polski, któr¹ prowadzi³ od lipca 2012 roku, ale nie zrealizowa³ zadania, jakim by³ awans do mistrzostw œwiata w Brazylii. Nowy selekcjoner pi³karskiej reprezentacji Polski powinien byæ znany w ci¹gu dwóch tygodni. (dw) PAP/Leszek Szymañski
boniek
brodka
- Advertisment -

Most Read